Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU „ADAMED EXPERT”

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego Adamed Expert (dalej „Regulamin”).
  2. Serwisu internetowy Adamed Expert ma charakter informacyjno-edukacyjny (dalej „Serwis”). Serwis podzielony jest na część skierowaną do lekarzy oraz część skierowaną do farmaceutów i techników farmacji. Serwis w części publikuje treści Adamed News, które mają status prasy elektronicznej.
  3. Właścicielem Serwisu i Wydawcą „Adamed News” jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116926, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 731-17-51-025 oraz REGON: 472293752 (dalej „Wydawca”).
  4. Redaktor naczelna „Adamed News”: Edyta Figurny-Puchalska.
  5. Wydawca działa w zgodzie ze standardami etycznymi stosowanymi w prasie medycznej stosowanymi w prasie medycznej, które wprowadzają reguły transparentności naukowej, odgraniczenia promocji i reklamy od informacji profesjonalnych i uzasadniania każdego twierdzenia dotyczącego korzyści lub niedogodności wynikających z korzystania z produktów lub terapii. 

 2. Zasady korzystania z Serwisu

  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik uzyskuje w szczególności dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących schorzeń i metod ich leczenia, informacje na temat osiągnięć naukowych i praktycznych w świecie medycyny i farmacji, przeznaczone dla osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w aptekach oraz możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach i webinariach.
  2. Materiały umieszczane na Serwisie nie są prezentowane w celach zwiększenia liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.
  3. W celu uzyskania dostępu do Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie, stosownie, że jest lekarzem lub farmaceutą/technikiem farmacji oraz zakłada konto w Serwisie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość złożonego oświadczenia.
  4. W celu założenia konta w Serwisie Użytkownik wprowadza swoje dane do formularza oraz akceptuje Politykę Prywatności Serwisu oraz niniejszy Regulamin. Wydawca dokonuje weryfikacji zgodności danych z formularza z ogólnodostępnymi rejestrami lub poprzez kontakt ze wskazaną przez Użytkownika apteką. W przypadku lekarzy, dane weryfikowane są z danymi umieszczonymi w Centralnym Rejestrze Lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską. Kontakt w celu weryfikacji zgodności danych farmaceutów i techników farmacji Wydawca może realizować za pomocą podwykonawcy – firmy Farmaprom FarmaProm Medyczne Bazy Danych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 12, KRS 0000436738.
  5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu w każdym czasie.

 3. Zawartość Serwisu

  1. Materiały zamieszczane w Serwisie chronione są prawem autorskim, udostępniane na podstawie przepisów o dozwolonym użytku chronionych utworów lub na podstawie licencji. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie, bez uzyskania wcześniejszej zgody ich autora. Materiały umieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
  2. Bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych w Serwisie lub prawa do ich wykonywania, zabrania się rozpowszechniania materiałów umieszczonych w Serwisie w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, a także ich utrwalania i kopiowania w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób w celu rozpowszechniania poza zakresem dozwolonego użytku osobistego.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania bez uzasadnienia wpisów zamieszczonych przez Użytkowników jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające dobre obyczaje i prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste.
  4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do stron internetowych.

 4. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik może zgłaszać w na piśmie, listem poleconym na adres Wydawcy lub elektronicznie na adres: kontakt@adamed.expert.
  2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających jej złożenie.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wydawcę w terminie 30 dni, a Użytkownik zostanie powiadomiony o jej wyniku w taki sam sposób w jaki została złożona.

 5. Odpowiedzialność Wydawcy

  1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich oraz w wyniku działania Wydawcy zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Wydawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
  2. Wydawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie.
  3. Wydawca nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za: 1) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych; 2) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników; 3) sposób, w jaki konta będą wykorzystywane przez Użytkowników; 4) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej; 6) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.
  4. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail do Wydawcy ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
  5. Wydawca może umożliwić Użytkownikom dostęp za pośrednictwem Serwisu do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.

 6. Postanowienia końcowe

  1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Wydawca zastrzega prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie treści Regulaminu poprzez wyświetlenie stosownej informacji podczas logowania do Serwisu.
  3. Regulamin obowiązuje od 22.06.2022. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez publikację w Serwisie.