Urlop szkoleniowy - bonus ułatwiający podnoszenie kwalifikacji

Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. W celu ułatwienia realizowania tego obowiązku wprowadzono, poza Kodeksem Pracy, dodatkowy płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek bez skierowania.

Prawo do urlopu szkoleniowego pielęgniarki

Rocznie, pielęgniarce podnoszącej kwalifikacje zawodowe w inny sposób niż kształcenie podyplomowe, przysługuje do 6 dni roboczych urlopu szkoleniowego. Urlop jest płatny w analogiczny sposób, jak urlop wypoczynkowy.

Warte odkreślenia jest także to, że wymiar powyższego urlopu szkoleniowego, jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlatego, aby ustalić odpowiedni wymiar urlopu, pielęgniarka ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie podyplomowe

Pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę odbywa kształcenie podyplomowe na swój wniosek, na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania do organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek. Pielęgniarka może odbywać kształcenie podyplomowe również bez skierowania, na podstawie samej tylko umowy zawartej z organizatorem kształcenia.

Za spełnienie obowiązku aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, uważa się również kształcenie podyplomowe odbywane w ramach studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Prawo do urlopu bez skierowania

Pielęgniarce, która zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia, również przysługuje prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Aby uzyskać prawo do skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego, pielęgniarka, która zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania, musi spełnić pewne warunki. Należą do nich:

  1. Zatrudnienie na umowie o pracę;
  2. Zawarcie z organizatorem kształcenia umowy, celem odbycia kształcenia podyplomowego;
  3. Brak, z jakiegokolwiek powodu, skierowania od pracodawcy na kształcenie podyplomowe (zmiana pracodawcy, odmowa zgody pracodawcy).

Ustawodawca wskazał również rodzaje kształcenia podyplomowego. Są to:

  1. szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją”;
  2. kurs kwalifikacyjny;
  3. kurs specjalistyczny;
  4. kurs dokształcający.

Udzielenie urlopu szkoleniowego

Aby pracodawca udzielił pracownikowi urlopu szkoleniowego, ten musi najpierw złożyć w dowolnej formie stosowny wniosek. Co więcej pielęgniarka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki przedstawić pracodawcy umowę zawartą z organizatorem kształcenia, poświadczającą jej udział w kształceniu podyplomowym.

Należy pamiętać, że mimo tego, iż uzyskanie skierowania od pracodawcy nie jest wymagane, to w dalszym ciągu niezbędna jest zgoda pracodawcy na skorzystanie z urlopu szkoleniowego. Dopiero, kiedy pracownik taką zgodę otrzyma, może skorzystać z przysługującego mu świadczenia w ustalonym przez strony terminie.

Jeżeli jednak pielęgniarka urlopu „udzieli sobie” samodzielnie, uznając, że skoro ma skierowanie, lub też zawarła umowę zgodnie ze wskazaniami ustawowymi, to nie musi pytać pracodawcy o zdanie, naraża się na sankcje prawne. Należą to nich: kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. Pracodawca może wówczas nawet rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Ustawodawca nie wskazuje żadnej szczególnej formy, w jakiej powinna zostać udzielona zgoda, należy więc przyjąć, iż zgodnie z art. 60 k.c. w zw. z art. 300 k.p. udzielenie urlopu szkoleniowego może nastąpić w dowolnej formie, pod warunkiem, że zamiar pracodawcy udzielenia urlopu jest dostatecznie jasny.

Warty podkreślenia jest fakt, że uprawnienia przyznane pielęgniarkom w zakresie dodatkowego urlopu szkoleniowego stanowią część prawa pracy, nawet jeżeli zostały uregulowane poza samą ustawą Kodeks Pracy. Oznacza to, że realizacja obowiązku ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i wyrażenie zgody na płatny urlop szkoleniowy nie zależy od swobodnego uznania pracodawcy. W razie nieudzielenia takiego urlopu chcącej szkolić się pielęgniarce, decyzja pracodawcy podlega weryfikacji z punktu widzenia okoliczności obiektywnych.

Należy również pamiętać, iż przyznanie pracownikowi urlopu szkoleniowego powinno uwzględniać także wymagania dotyczące zasady równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Notoryczne pomijanie określonych pracowników przy udzielaniu zgody na urlop szkoleniowy, bez istnienia po temu obiektywnych przesłanek, będzie podstawą do roszczeń pracownika, których może on dochodzić przed Sądem Pracy.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, z późniejszymi zmianami;

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy, z późniejszymi zmianami;

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.