Prowadzenie dokumentacji medycznej

specjalista pielęgniarstwa operacyjnego Anna Różańska
Anna Różańska

Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Prowadzenie dokumentacji medycznej jest nieodłącznym elementem opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna to zbiór informacji dotyczących pacjenta, obejmujący dane medyczne, diagnozy, wyniki badań, informacje o leczeniu, historię choroby oraz inne istotne dane.

Jaki są cele prowadzenia dokumentacji medycznej?

Informacje o pacjencie gromadzi się, przechowuje i udostępnia przede wszystkim w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna służy również jako narzędzie komunikacji między różnymi członkami zespołu medycznego, dzięki czemu wspiera koordynację i ciągłość opieki. Ponadto dokumentacja medyczna jest także ważnym narzędziem badawczym i statystycznym stosowanym do monitorowania jakości opieki zdrowotnej i prowadzenia analiz epidemiologicznych.

Jakie są prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej?

Prowadzenie dokumentacji medycznej podlega określonym przepisom prawnym i etycznym. Należy przestrzegać zasad poufności, ochrony danych osobowych pacjenta oraz przepisów dotyczących przechowywania i udostępniania informacji medycznych. Dokumentacja powinna być kompletna, dokładna, zgodna z obowiązującymi standardami i zasadami medycyny, a także czytelna i zrozumiała dla innych pracowników służby zdrowia.

Jakie wyróżniamy rodzaje dokumentacji medycznej?

W dokumentacji medycznej wyróżniamy kilka rodzajów dokumentów zawierających informacje o pacjencie oraz przebiegu opieki medycznej. Obejmują one:

 • historię choroby pacjenta (wywiad medyczny, informacje o przebytej chorobie, historię rodzinną),
 • badania fizykalne (wyniki pomiarów, opis stanu pacjenta),
 • wyniki badań diagnostycznych (np. wyniki laboratoryjne, obrazowe, histopatologiczne),
 • opisy konsultacji specjalistycznych,
 • informacje dotyczące leczenia (zalecenia, recepty, informacje o podanych lekach),
 • notatki z postępowania medycznego (np. przebieg hospitalizacji, interwencje chirurgiczne),
 • raporty i listy zwolnień lekarskich,
 • korespondencję medyczną (np. wyniki konsultacji, pisma do innych specjalistów).

Jakich zasad powinniśmy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji medycznej?

Prowadzenie dokumentacji medycznej jest ważnym i odpowiedzialnym zadaniem. Powinna ona zawierać wszystkie informacje na temat pacjenta oraz procesu leczenia.

Oto kilka wskazówek dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej:

 • Poufność – kluczową sprawą jest zachowanie poufności informacji medycznych pacjentów. Przestrzegaj obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności w Twojej placówce medycznej.
 • Jasność i czytelność – upewnij się, że Twoje zapisy są czytelne i zrozumiałe dla innych pracowników służby zdrowia. Korzystaj z czytelnej czcionki i unikaj stosowania skrótów, które mogą być niezrozumiałe dla osób spoza Twojej specjalizacji.
 • Dokładność i rzetelność – pamiętaj, że Twoje zapisy medyczne mogą mieć znaczenie dla dalszej opieki pacjenta. Bądź dokładny i rzetelny w swoich zapisach, unikaj spekulacji i koncentruj się na obiektywnych faktach.
 • Unikanie osobistych opinii – Twój główny cel podczas prowadzenia dokumentacji medycznej to przedstawienie obiektywnych informacji dotyczących stanu pacjenta. Unikaj wyrażania osobistych opinii, które mogą wpłynąć na ocenę pacjenta przez innych pracowników opieki zdrowotnej.
 • Data i podpis – zawsze datuj swoje wpisy w dokumentacji medycznej i podpisuj się swoim pełnym imieniem oraz nazwiskiem. To pozwoli zidentyfikować, kto jest odpowiedzialny za dane zapisy.
 • Zgodność z przepisami i standardami – upewnij się, że Twoje zapisy medyczne są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami praktyki medycznej. Bądź świadomy wszelkich aktualizacji i zmian w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej.
 • Uporządkowanie i struktura – prowadzenie uporządkowanej dokumentacji medycznej ułatwia zarządzanie informacjami. Skorzystaj z kategoryzacji, sekcji i nagłówków, aby umieścić różne rodzaje informacji w odpowiednich miejscach.
 • Monitorowanie zmian – jeśli wprowadzasz zmiany w dokumentacji medycznej, zapewnij śledzenie tych zmian, aby można było mieć wgląd w historię edycji. Może to być ważne w przypadku audytów lub analizy postępów pacjenta.
 • Przechowywanie i archiwizacja – zadbaj o bezpieczne przechowywanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Upewnij się, że dokumentacja jest dostępna tylko dla osób upoważnionych.

Prowadzenie dokładnej i kompleksowej dokumentacji medycznej jest niezwykle istotne dla zapewnienia ciągłości opieki pacjenta oraz dla celów prawnych i badawczych. Poufność, jasność, dokładność i zgodność z przepisami to kluczowe czynniki w procesie prowadzenia dokumentacji medycznej.

Jaki jest proces prowadzenia i powstawania dokumentacji medycznej?

Proces prowadzenia dokumentacji medycznej obejmuje kilka etapów:

 1. Gromadzenie informacji – pacjent przekazuje nam informacje dotyczące swojego stanu zdrowia podczas przeprowadzonego wywiadu pielęgniarskiego oraz badania diagnostycznego.
 2. Rejestracja danych – informacje medyczne rejestrujemy w odpowiednich dokumentach, takich jak karta pacjenta, protokoły badań, zlecenia lekarskie, raporty pielęgniarskie czy formularze konsultacyjne. Współczesne systemy informatyczne umożliwiają elektroniczne gromadzenie i przetwarzanie danych.
 3. Analiza i interpretacja – jako personel medyczny powinniśmy interpretować zebrane informacje, dokonywać diagnozy i ustalać plan działania wraz z lekarzem prowadzącym.
 4. Aktualizacja dokumentacji – jesteśmy zobowiązani uzupełniać dokumentację medyczną w miarę postępu opieki medycznej, wprowadzać nowe informacje, wyniki badań, a także zmiany w leczeniu.

Jak powinniśmy przechowywać dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna musi być odpowiednio przechowywana i zabezpieczana przed dostępem osób nieupoważnionych. Obowiązują określone przepisy dotyczące czasu przechowywania dokumentów medycznych.

Wykorzystanie technologii w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Współczesne technologie informatyczne znacznie ułatwiają prowadzenie dokumentacji medycznej. Systemy elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) umożliwiają przechowywanie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej, co ułatwia dostęp do informacji, zapewnia bezpieczeństwo danych i poprawia efektywność pracy personelu medycznego. Elektroniczne zapisy medyczne umożliwiają również wymianę informacji między różnymi ośrodkami medycznymi, co usprawnia koordynację opieki zdrowotnej.

Prowadzenie dokumentacji medycznej to niezwykle ważny proces w opiece zdrowotnej. Poprzez odpowiednie gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o pacjencie dokumentacja medyczna zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną, wspiera komunikację między specjalistami oraz umożliwia badania i analizy epidemiologiczne. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej wymaga przestrzegania przepisów prawa i standardów etycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Jest to element odgrywający istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki zdrowotnej i kontynuacji opieki nad pacjentem.

Piśmiennictwo:

 1. Pacian J, Bednarek A, Pacian A i wsp. Wybrane zagadnienia z prawa medycznego i polityki zdrowotnej dla studentów kierunków medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2023.
 2. Zajdel-Całkowska J. Prawo medyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019.
 3. Ślusarska B, Zarzycka D, Majda A (red.). Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.