NRPiP alarmuje: ponad 7,7 mln pacjentów straci dostęp do opieki pielęgniarek i położnych POZ

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ostrzega, że z końcem 2024 roku ważność stracą deklaracje złożone do pielęgniarki i położnej POZ, lekarza POZ, którzy nie stworzyli zespołu POZ, w następstwie czego dostęp do opieki pielęgniarskiej i położniczej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej straci ponad 7,7 mln pacjentów.

Ponowny apel do MZ o pilne prace legislacyjne

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ponownie apeluje do Ministerstwa Zdrowia o pilne prace legislacyjne mające na celu zachowanie niezależności podmiotów sprawujących opiekę nad pacjentami w podstawowej opiece zdrowotnej. Chodzi o świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki oraz położne POZ w ramach opieki koordynowanej. NRPiP postuluje o umożliwienie dalszego samodzielnego funkcjonowania tych podmiotów.

„Oczekujemy od rządu, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia pilnego wprowadzenia przepisu gwarantującego możliwość oddzielnego i samodzielnego kontraktowania świadczeń zdrowotnych w ramach poszczególnych zakresów: pielęgniarki POZ, położnej POZ i lekarza POZ” – czytamy w oświadczeniu samorządu pielęgniarek i położnych [źródło: FB NIPiP].

Oświadczenia woli tracą ważność

Z końcem 2024 roku utracą ważność deklaracje wyboru świadczeniodawcy złożone przez pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek POZ oraz położnych POZ, działających indywidualnie, a nie w ramach zespołu POZ. Dotyczy to oświadczeń woli składanych na podstawie przepisów przejściowych zawartych w art. 33 i 34 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 2527).

Według Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych brak możliwości indywidualnego wyboru świadczeniodawcy w podstawowej opiece zdrowotnej znacząco ograniczy prawa pacjentów. Utrata ważności deklaracji wyboru z dniem 31 grudnia 2024 roku skutkować będzie pozbawieniem pacjentów dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach POZ.

NRPiP: pozbawienie praw pacjenta i ograniczenie swobody prowadzenia działalności

„Pozbawienie pacjenta tego prawa narusza konstytucyjne chronione prawa nabyte poprzez ograniczenie dostępności do wybranego przez siebie świadczeniodawcy” – podkreśla NRPiP w swoim stanowisku i wskazuje na konieczność utrzymania swobody prowadzenia działalności gospodarczej i umożliwienia świadczeniodawcom udzielania świadczeń zdrowotnych w formach przewidzianych przez obowiązującą ustawę o działalności leczniczej. W tym celu konieczne jest wprowadzenie przepisu gwarantującego możliwość oddzielnego i samodzielnego kontraktowania świadczeń zdrowotnych w ramach poszczególnych zakresów: pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz lekarza POZ [źródło: NIPiP].

Należy przypomnieć, że samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wielokrotnie sygnalizował już problem Ministerstwu Zdrowia i Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Konieczne są zmiany legislacyjne w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej. Obecne przepisy nie precyzują zasad, na jakich samodzielne praktyki pielęgniarskie i położnicze będą włączane w zespoły koordynowanej opieki POZ. NIPiP za bezwzględnie konieczne uważa uszczegółowienie tych regulacji.

Źródło: NIPiP

Autor: MG