Leczenie depresji, w tym depresji lekoopornej – jak powinna wyglądać terapia zaburzeń depresyjnych?

Depresja to coraz powszechniejszy problem społeczny. Szacuje się, że co trzeci pacjent zgłaszający się do lekarza POZ cierpi na zaburzenia psychiczne, takie jak lęki, zaburzenia snu czy właśnie depresja [1]. Zgodnie z danymi WHO, na całym świecie z depresją zmaga się ponad 300 milionów osób [2]! Leczenie zaburzeń depresyjnych może stanowić nie lada wyzwanie – aby było skuteczne, konieczne jest zastosowanie indywidualnego, dopasowanego do pacjenta podejścia, które uwzględni m.in. ciężkość epizodu depresji czy występowanie chorób towarzyszących [3]. 

Objawy depresji

Po czym poznać, że mamy do czynienia z depresją? Jakie objawy wymagają kontaktu z lekarzem? 

Do symptomów depresji należą m.in.:

 • obniżenie nastroju, 
 • zmniejszenie codziennej aktywności, 
 • zaburzenia snu i rytmów dobowych, 
 • spadek zainteresowania otoczeniem, 
 • przygnębienie, smutek,
 • brak apetytu,
 • drażliwość, złość, zła tolerancja sytuacji stresowych (szczególnie u mężczyzn),
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • pesymistyczne widzenie przyszłości,
 • anhedonia, czyli niemożność odczuwania przyjemności i satysfakcji,
 • brak chęci do działania,
 • problemy z pamięcią, koncentracją,
 • zaburzenia lękowe,
 • objawy somatyczne – np. dolegliwości bólowe, 
 • urojenia o charakterze winy i kary [1,4]. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalnie zagrażające życiu objawy, takie jak myśli i tendencje samobójcze [3]. 

Należy pamiętać, że objawy depresyjne mogą być różnorodne i nieoczywiste. Istnieje także zjawisko depresji maskowanej - pacjenci zgłaszają tylko niespecyficzne symptomy, np. problemy ze snem i zaprzeczają innym objawom depresyjnym [1]. 

Na czym polega leczenie depresji?

Depresja to choroba w znacznym stopniu utrudniająca, a nawet uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie pacjenta – dlatego tak ważne jest jak najszybsze włączenie skutecznego leczenia [4]. Zaburzenia depresyjne negatywnie oddziałują na relacje rodzinne i społeczne chorego, a także na jego życie zawodowe [4,5]. W Polsce depresja jest przyczyną największej liczby dni nieobecności w pracy [5]. 

Podstawą leczenia depresji są farmakoterapia i psychoterapia, obie te metody wzajemnie się uzupełniają [3,4]. W przypadku depresji o małym nasileniu objawów wystarczająca może być sama psychoterapia [3]. Na rynku istnieje wiele leków przeciwdepresyjnych o różnym spektrum działania – preparat powinien być dopasowany do potrzeb danego chorego [4]. Lekarz dobiera leki, biorąc pod uwagę rodzaj występujących objawów, ciężkość ich nasilenia, dodatkowe schorzenia, a także tryb życia i funkcjonowania pacjenta oraz jego oczekiwania co do leczenia [4]. 

Leki przeciwdepresyjne – rodzaje, mechanizm działania

Leczenie psychiatryczne w Polsce nadal bywa objęte stereotypami i stygmatyzacją – zupełnie niesłusznie. Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają, nawet jeśli przyjmowane są przez dłuższy czas [3, 4]. Należy je przyjmować ściśle zgodnie z zaleceniami lekarza, charakteryzuje je też nieco opóźniony czas działania - pierwsze efekty terapii widoczne są zwykle po ok. 2-4 tygodniach [4]. Podczas wizyty należy też poinformować swojego lekarza psychiatrę o innych chorobach oraz lekach i suplementach diety, jakie już przyjmujemy – leki przeciwdepresyjne mogą bowiem wchodzić z nimi w interakcję [3]. 

Leczenie depresji – jakie są rodzaje leków przeciwdepresyjnych? Do substancji stosowanych w leczeniu depresji należą m.in.:

 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – np. citalopram, escitalopram, fluoksetyna,
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) – wenlafaksyna, duloksetyna,
 • bupropion,
 • moklobemid (wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na dietę – w trakcie jego przyjmowania należy ograniczać pokarmy zawierające tyraminę, takie jak: czekolada, żółty ser, wędzone mięso i ryby, produkty bogate w soję),
 • leki działające wieloreceptorowo (np. agomelatyna), 
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – skuteczne, ale ze względu na nieco większy odsetek działań niepożądanych traktowane jako leki drugiego rzutu [3]. 

W zależności od rodzaju objawów oraz tego, jaki efekt leczenia jest najbardziej pożądany (np. redukcja lęku, obniżenie poziomu złości i frustracji, poprawa nastroju czy zwiększenie napędu do działania albo leczenie zaburzeń snu), należy zastosować lek o odpowiednim profilu działania [1, 3]. Lekarz psychiatra po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu dobiera lek najbardziej dopasowany do sytuacji konkretnego pacjenta. Po rozpoczęciu terapii konieczne jest jej monitorowanie – z początku przynajmniej raz w miesiącu [3]. Podczas kontrolnych wizyt lekarz pyta pacjenta o samopoczucie, należy go też poinformować o pojawieniu się ewentualnych działań niepożądanych leku. Każda osoba, która podejrzewa u siebie depresję powinna zgłosić się do lekarza – pomóc może także lekarz rodzinny. Warto też pamiętać, że obecnie, aby zapisać się na wizytę do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

Standardowo, leczenie przeciwdepresyjne powinno trwać ok. od 6 do 9-12 miesięcy, natomiast czas ten może się wydłużyć [1,3]. Nie powinno się odstawiać leków przeciwdepresyjnych od razu po ustąpieniu objawów, zawsze trzeba przestrzegać zaleceń lekarza co do długości terapii i sposobu dawkowania. Jeśli występuje duże ryzyko nawrotu objawów choroby, leczenie podtrzymujące należy stosować przez min. rok lub nawet przyjmować leki bezterminowo [3]. Nigdy nie należy odstawiać leków przeciwdepresyjnych samodzielnie – zmniejszanie dawek czy zupełne odstawienie leków może odbywać się tylko pod kontrolą lekarza!

Rola psychoterapii w leczeniu depresji

Psychoterapia jest skuteczną formą leczenia depresji [6]. W przypadkach zaburzeń depresyjnych o niskim nasileniu objawów może być stosowana samodzielnie, u pacjentów z silniejszymi objawami konieczne będzie zastosowanie również farmakoterapii [3]. Psychoterapia jako element leczenia depresji, powinna obejmować m.in. identyfikację problemu pacjenta, znalezienie sposobów radzenia sobie z nim, aktywizację oraz wzmocnienie możliwości pacjenta [6]. Większość pacjentów z depresją może odnieść korzyści z psychoterapii, dlatego zawsze rozmawiając z chorym na depresję, trzeba zaproponować takie rozwiązanie [1,6]. Dzięki rozwojowi nowych technologii, obecnie z porady psychologa czy psychoterapeuty można skorzystać zarówno stacjonarnie (tradycyjna wizyta w gabinecie), jak i w ramach e-wizyty online. Można też zgłosić się do Poradni Zdrowia Psychicznego, oferujących możliwość wizyty u lekarza czy psychologa.  Doraźnie pomóc mogą również zmiana stylu życia, w tym diety oraz zwiększenie aktywności fizycznej – trzeba jednak pamiętać, że te interwencje nigdy nie zastąpią leczenia [1] !

Do form psychoterapii wykorzystywanych w leczeniu depresji należą m.in.:

 • terapia poznawczo-behawioralna (CBT),
 • terapia interpersonalna (IPT),
 • klasyczna psychoanaliza [6]. 

Jedną z najczęściej stosowanych i preferowanych metod jest terapia poznawczo-behawioralna [1, 3]. Każdy pacjent jest inny, zatem różne osoby odczują korzyści z różnych metod psychoterapeutycznych – ważne jest, by wybrać odpowiednią dla siebie. 

Depresja lekooporna – jakie są możliwości terapii?

Skąd wiadomo, czy leczenie depresji jest skuteczne? Oceniając efekt zastosowanych metod terapeutycznych, należy brać pod uwagę samopoczucie chorego oraz jego codzienne funkcjonowanie [3]. W przypadku nieskuteczności leczenia depresji, lekarz może zalecić badanie stężenia leku we krwi, zwiększyć dawkę preparatu lub zmienić go na inny rodzaj antydepresanta [6]. 

Depresja lekooporna to depresja o nasileniu umiarkowanym do dużego, w której pacjenci mimo stosowania przynajmniej 2 różnych leków przeciwdepresyjnych nie zareagowali na leczenie i nie spowodowało ono ustąpienia objawów chorobowych [5]. Metody postępowania w depresji lekoopornej obejmują:

 • optymalizację leczenia depresji – zwrócenie uwagi na to, by lek nie był podawany w zbyt małej dawce ani przez zbyt krótki czas,
 • zmiana leku przeciwdepresyjnego,
 • zastosowanie dwóch leków o różnych mechanizmach działania,
 • dołączenie do leku przeciwdepresyjnego innego farmaceutyku, który nie jest lekiem przeciwdepresyjnym, ale może poprawić jego działanie,
 • metody niefarmakologiczne (terapia elektrowstrząsowa, stymulacja nerwu błędnego) [5]. 

Leczenie depresji to nierzadko proces długotrwały. Znalezienie właściwego leku czy odpowiedniej metody psychoterapii niekiedy wymaga czasu, ale warto pamiętać, że tylko podjęcie leczenia depresji daje szansę na walkę z tą utrudniającą codzienne funkcjonowanie chorobą. Nieprzecenione jest również wsparcie bliskich osób. Jeśli widzimy, że ktoś w naszym najbliższym otoczeniu może mieć objawy depresji – nie bądźmy obojętni, nie bagatelizujmy. Zachęcenie do zgłoszenia się po pomoc i kontaktu z lekarzem czy psychoterapeutą – to najlepsze wsparcie, jakie można okazać.

Referencje:

1.    S. Murawiec, Rozpoznawanie i leczenie depresji w praktyce lekarza POZ – aspekty praktyczne, Lekarz POZ, nr 5, s. 338-343, 2017

2.    Severe J, Greden JF, Reddy P. Consequences of Recurrence of Major Depressive Disorder: Is Stopping Effective Antidepressant Medications Ever Safe? Focus (Am Psychiatr Publ). 2020 Apr;18(2):120-128. doi: 10.1176/appi.focus.20200008. Epub 2020 Apr 23. PMID: 33162849; PMCID: PMC7587881.

3.    J. Samochowiec et al., Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych, Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 220: 1–25, 2021

4.    J. Pełka-Wysiecka, J. Samochowiec, Depresja — czy faktycznie zróżnicowana farmakoterapia?, Psychiatry 2014; 11, 3: 141–147

5.    P. Gałecki, K. Bliźniewska-Kowalska, Depresja oporna na leczenie – zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii, Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 158: 1–15, 2019

6.    Bschor T, Adli M. Treatment of depressive disorders. Dtsch Arztebl Int. 2008 Nov;105(45):782-92. doi: 10.3238/arztebl.2008.0782. Epub 2008 Nov 7. PMID: 19578410; PMCID: PMC2697009.